Godkendelseskriterier for private dagtilbud

Randers Kommunes godkendelseskriterier til private dagtilbud/institutioner efter Dagtilbudsloven

Organisationer, forældre, virksomheder eller andre har ret til at starte og drive et privat dagtilbud, i dette notat kaldet en "privat daginstitution" med afsæt i Dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Ifølge Dagtilbudslovens § 20 har den private institution ret til godkendelse, hvis den lever op til lovgivningen samt byrådets betingelser på dagtilbudsområdet.

Lovgivningen og kommunale krav på dagtilbudsområdet

Private leverandører, der ønsker at opnå godkendelse af en privat institution, skal overfor Randers Kommune dokumentere, at de lever op til de krav, som er beskrevet i Dagtilbudsloven med gældende bekendtgørelser, vejledninger samt Randers Kommunes politiske beslutninger med betydning for dagtilbudsområdet, herunder børne- og ungepolitikken.

Formål med dagtilbud

Jf. Dagtilbudslovens § 7.

"Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv."

"Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst".

Fysiske rammer

Den private institutions bygninger og udendørsarealer skal leve op til regler i bygningsreglementet.

Den private institution har selv ansvar for at indhente godkendelse fra alle relevante myndigheder, herunder tilladelser omkring bygninger, brandsikkerhed med mere.

Den private institution skal leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner.

Legepladsen i den private institution skal godkendes af en certificeret legepladsinspektør før ibrugtagning.

Pædagogiske læreplaner

Jf. Dagtilbudslovens § 8-10.

Ved udarbejdning og arbejde med de pædagogiske læreplaner, er den private institution underlagt samme krav som kommunale og selvejende institutioner i Randers Kommune.

Det er en forudsætning, at forvaltningen godkender den private institutions pædagogiske læreplan forud for opstart.

Børn med særlige behov

Jf. Dagtilbudslovens § 4 stk. 2 & 3.

Private institutioner skal være åbne for børn med behov for en særligt tilrettelagt praksis. (Det gælder børn i udsatte positioner og/eller børn med handicap) Private institutioner kan alene nægte optagelse, hvis institutionen ikke er indrettet eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven.

Hvis en privat daginstitution modtager et barn med handicap, skal den godkendes af Randers Kommune. Godkendelsen foretages af Børn og skoleforvaltningen, og sker på baggrund af en vurdering af de pædagogiske og ledelsesmæssige forhold og rammer i institutionen.

Den private daginstitution skal i samarbejde med Randers Kommune sikre de nødvendige tiltag for børne med behov for en særligt tilrettelagt praksis.

Ressourcerne til indsatsen for børn med særlige behov er udlagt til både kommunale, selvejende og private dagtilbud i Randers Kommune. Her aftales den pædagogiske indsats i læringsmiljøet i tæt samarbejde med en tværfaglige gruppe og barnets forældre. Læs mere om dagtilbud til børn med handicap.

Den private daginstitution har pligt til at søge tværfaglig bistand hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ved behov for tværfaglig sparring og rådgivning. Som privat daginstitution indgår man i en struktur, hvor man løbende har mulighed for at deltage i tværfaglige gruppemøder holdt af PPR.

Barnets opholdskommune skal vurdere, om barnets bør tilbydes en særligt tilrettelagt indsats i den private institution.

Sprogvurdering og sprogstimulering

Jf. Dagtilbudslovens § 11.

I Randers sprogvurderes alle børn, når de er 2, 3 og 5 år. Hensigten med sprogvurderingen er at kvalificere den sprogstimulerende indsats i læringsmiljøerne i dagtilbuddene.

Randers Kommune anvender TRAS til børn under 3 år og Ministeriets "Sprogvurdering 3-6" fra børnehavealderen. Læs mere om sprogvurdering i Randers Kommune.

Hovedsproget i den private daginstitution skal være dansk i henhold til Dagtilbudslovens § 22a. Randers Kommune vil kunne godkende den private daginstitution til at have engelsk, tysk eller fransk som hovedsprog, hvis det vurderes ikke at medføre integrationsmæssige problemer ifølge Dagtilbudsloven § 22a stk. 4.

Tosprogede børn

Tosprogede børn, der efter en sagkyndig vurdering har behov for støtte til at fremme deres dansksproglige udvikling, skal tilbydes en sådan støtte senest, når de fylder 3 år.

Forældreindflydelse

Forældrene i en privat daginstitution, skal have indflydelse på niveau som forældre i en selvejende daginstitution, jf. Dagtilbudslovens § 14. Dette sikres ved at oprette en forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med den private daginstitution, sikre et samarbejde mellem den private daginstitution og hjemmet.

Tilsyn

Ifølge Dagtilbudslovens § 5 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan den private daginstitutions opgaver bliver løst efter gældende lovgivning, samt lokale politiske beslutninger.

Randers Kommune fører løbende tilsyn i samarbejdet med den private institution. Hvert andet år gennemføres et formaliseret pædagogisk tilsyn med både kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Randers Kommune har yderligere mulighed for at komme på uanmeldt tilsyn.

Randers Kommune vil under tilsynene med de private daginstitutioner have fokus på:

  • At det pædagogiske arbejde, lever op til lovgivningen og de kommunale forventninger til alle dagtilbud i kommunen
  • At følge op på indsatsen overfor børn med særlig behov
  • At den private daginstitutionen lever op til de fastlagte godkendelseskriterier, herunder at eventuelt overskud anvendes på lovlig vis.

Administration

Vedtægter

Der skal udarbejdes formål og vedtægter for en privat daginstitution. Vedtægterne skal indeholde regler for forældreindflydelse, daginstitutionens formålsparagraf og daginstitutionens opløsningsbestemmelser.

Forsikring

Den private daginstitution er forpligtet til at tegne de lovpligtige forsikringer som f.eks. arbejdsskadeforsikring og brandforsikring. Endvidere kan der fx tegnes en erhvervsansvarsforsikring.

Ledelse og personalesammensætning

Lederen i den private daginstitution skal være uddannet pædagog.

Lederen er ansvarlig for, at der er en tilstrækkelig og forsvarlig bemanding i daginstitutionens åbningstid.

Randers Kommune har en forventning om at 60% af det pædagogiske personale er uddannet og dermed at maksimalt 40% af det pædagogiske personalet er uuddannet.

Lederen af den private daginstitution har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar overfor den private leverandør.

Det forudsættes, at den private daginstitution har et beredskab af vikarer, der kan bakke op om børnenes leg- og læringsmiljøer, også ved ferie og sygdom blandt faste personalet.

Lederen af den private daginstitution, har ansvaret for at udarbejde de pædagogiske læreplaner. I den forbindelse er det lederens ansvar, at de pædagogiske læreplaner bliver implementeret i den private daginstitutions hverdag. Det er ligeledes lederen, der har ansvaret for at evaluere de pædagogiske læreplaner.

Børne- og straffeattest

Ved ansættelse af leder og personale til den private daginstitution, skal der indhentes børne- og straffeattest. Dokumenterne opbevares med afsæt i lov om persondata, og må ifølge Persondataloven, Forvaltningsloven og Straffeloven ikke videregives til tredje part. Indhentningen af børneattester straffeattester sker med afsæt i Randers Kommunes retningslinjer.

Åbningstid

For at opnå fuldt tilskud pr. barn, skal den private daginstitution have en minimum åbningstid, tilsvarende de kommunale og selvejende daginstitutioner i Randers Kommune. Åbningstiderne hos de kommunale og selvejende daginstitutioner er fastlagte af byrådet. På det grundlag skal man som privat daginstitution holde sig ajour med eventuelle ændringer i åbningstiderne hos de kommunale og selvejende daginstitutioner.

Ved lavere åbningstid end i de kommunale og selvejende institutioner, vil den private daginstitution blive forholdsvist reduceret i driftstilskuddet.

I Randers Kommune er der kun lukket den 24. december. Hvis den private daginstitution ønsker at holde lukket derudover, er det institutionens ansvar at finde et alternativt pasningstilbud til de indskrevne børn. Læs mere om reglerne for lukkedage.

Optagelsesregler og venteliste

Den private daginstitution fastsætter selv sine optagelses- og venteliste kriterier. Kriterierne skal være offentligt tilgængelige på den private daginstitutions hjemmeside, jf. Dagtilbudslovens § 29, stk. 5.

Den private daginstitution kan ikke afvise at modtage et barn, hvis der er plads i daginstitutionen. Undtagelsesvis kan den private daginstitution afvise optagelse af et barn, hvis de fysiske rammer ikke er tilstede, kan tilpasses barnets behov, eller hvis personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige krav, der skal til i forhold til børn med særlig behov.

I henholdt til Dagtilbudslovens § 27, stk. 4 kan den private daginstitution også afvise et barn plads, hvis barnets folkeregisteradresse er placeret i et udsat boligområde, og det vurderes at den private daginstitution ikke kan leve op til Dagtilbudslovens § 26a, stk. 3. Som beskrevet under "Tilbagekaldelse af godkendelsen".

Private institutioner kan oprettes med et særligt formål, hvor der er fortrinsret til bestemte grupper børn, for eksempel virksomhedsbørnehaver.

Private institutioner er ikke en del af den kommunale anvisning.

Økonomi

Driftstilskud

Private institutioner, der har opnået godkendelse, har ret til et driftstilskud fra Randers Kommune. Driftstilskuddet udgør det til enhver tid vedtagne tilskud pr. henholdsvis vuggestue og børnehavebørn i årsbudgettet.

Hvis den private daginstitution, efter godkendelse, ikke lever op til godkendelseskriterierne, kan Randers Kommune standse driftstilskuddet. Randers Kommune kan give dispensation for områder i godkendelseskriterierne, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Bygningstilskud

Den private daginstitution er, ifølge Dagtilbudslovens § 37, berettiget til at modtage et bygningstilskud pr. barn optaget i institutionen.

Bygningstilskuddet fastsættes, så det svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud til en selvejende daginstitution med børn i samme aldersgruppe.

Bygningstilskuddet betales af barnets opholdskommune.

Administrationstilskud

Den private daginstitution er, ifølge Dagtilbudslovens § 38, berettiget til at modtage et administrationstilskud pr. barn optaget i institutionen.

Administrationstilskuddet dækker udgifter til løn, bogføring, budget, regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Administrationstilskuddet udgør det samme som til en selvejende daginstitution.

Administrationstilskuddet betales af barnets opholdskommune.

Er der spørgsmål vedrørende de forskellige tilskud, kan disse sendes pr. mail til born.og.skole@randers.dk.

Forældrebetaling

Private daginstitutioner er ikke omfattet af gældende regler om forældrebetaling i Dagtilbudsloven. Hermed må den private daginstitution selv fastlægge niveauet for forældrebetalingen. Eventuelle udestående kan inddrives efter de almindelige privatretlige regler.

Hvis forældre ikke overholder betaling for pladsen, må dette som udgangspunkt betragtes som et udtryk for, at forældrene opsiger barnets plads i daginstitutionen. Den private daginstitution har således ret til at opsige barnet plads efter aftalt varsel. Reglerne, for forældrebetaling, opsigelse og eventuelle gebyrer, skal være offentligt kendt af forældrene, eventuelt på den private daginstitutions hjemmeside, jf. Dagtilbudslovens § 29, stk. 5.

Økonomisk friplads og søskendetilskud

Børn optaget i en privat daginstitution har med afsæt i gældende regler ret til økonomisk friplads og søskendetilskud på lige vilkår med børn, der er indskrevet i en kommunal eller selvejende daginstitution. Tilskuddet beregnes af Randers Kommune. Den private daginstitution har pligt til at vejlede forældre om muligheden for økonomisk friplads og søskendetilskud.

Tilskuddene kan ikke overstige forældrenes egenbetaling.

Regnskab

Den private daginstitution er selv økonomisk ansvarlig og skal følge de almindelige regler for regnskabsaflæggelse.

Regnskabet sendes ikke til Randers Kommune og Randers Kommune førerikke økonomisk tilsyn. Randers Kommune kan ikke gøres ansvarlig for et eventuelt økonomisk underskud i den private daginstitution.

Ansøgningsprocedurer og proces omkring godkendelse af den private institution

Leverandøren af den private daginstitution skal fremsende en ansøgning med relevante bilag til Randers Kommune.

Leverandøren, der ønsker at etablere og drive en privat daginstitution efter Dagtilbudslovens § 20, er i sin ansøgning forpligtet til skriftligt at dokumentere, hvordan de krav og forventninger, der er blevet fremstillet af Randers Kommunens, efterleves.

Ved ansøgningen vedlægges relevante bilag som bygningsgodkendelser, vedtægter samt pædagogiske læreplaner. Hvis en selvejende daginstitution ønsker at overgå til en privat daginstitution, vedlægges de eksisterende vedtægter og de nye udarbejdede pædagogiske læreplaner i ansøgningen til Randers Kommune.

Ansøgningen sendes pr. mail til born.og.skole@randers.dk eller pr. brev adresseret til Børn og Skole, Laksetorvet 1, 8900 Randers C.

Godkendelsesprocessen forventes at tage 2 måneder for en privat daginstitution for børn i aldersgruppen 0-5 år. For godkendelsesprocessen for et fritidshjem, tager det 3 måneder. Hvis man opfylder godkendelseskriterierne for daginstitutioner, kan Randers Kommune forsat afvise godkendelsen til et fritidshjem.

I henhold til Dagtilbudslovens § 20, stk. 2, skal den private daginstitution opfylde godkendelseskriterierne indenfor 6 måneder efter opstart.

Randers Kommune vil efter 6 måneder, komme på tilsynsbesøg for at se om alle godkendelseskriterierne er opfyldte.

Depositum

Der skal ved ansøgningen om godkendelse af en privat daginstitution stilles et depositum på 30.000 kr. i henhold til Dagtilbudslovens § 20, stk. 4.

Depositummet tilbagebetales, når Randers Kommune har besluttet, om godkendelseskriterierne er opfyldte efter tilsynsbesøget 6 måneder efter opstart.

Driftsgaranti

For at blive godkendt som privat daginstitution har Randers Kommune et krav om, at den private leverandør stiller en driftsgaranti. Driftsgarantien er på ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn. I Randers Kommune svarer det til i alt 1,5 måneders driftstilskud set i forhold til antal børn institutionen er godkendt til. Formålet med driftsgarantien er at opnå en vis leverancesikkerhed, da kommunen er forpligtet til at sørge for det nødvendige antal pladser andre steder i kommunale dagtilbud, hvis privatinstitutionen går konkurs.

Send en mail til born.og.skole@randers.dk for at høre nærmere omkring det specifikke beløb.

Tilbagekaldelse af godkendelsen

Randers Kommune kan tilbagekalde godkendelsen, hvis den private daginstitution ikke efterlever til enhver tid gældende lovgivning eller godkendelseskriterierne, jf. Dagtilbudslovens § 20, stk. 3.

Den private daginstitution skal, jf. Dagtilbudslovens § 26a, sikre, at den i løbet af ét kalender år ikke optager mere end 30 % børn fra udsatte boligområder. Der henvises her til listen over udsatte boligområder med afsæt i § 61a i Lov om almene boliger.

Hvis Dagtilbudslovens § 26a ikke bliver efterlevet, skal Randers Kommune tilbagekalde godkendelsen af den private daginstitution jf. Dagtilbudslovens § 26a, stk. 8.

Journaliserings-, notats-, underretnings- og tavshedspligt

Private daginstitutioner er underlagt Offentlighedslovens § 3, da institutionen udøver offentlig virksomhed, er undergivet intensiv offentlig regulering, offentligt tilsyn og offentligt kontrol.

Ifølge Offentlighedslovens § 7 kan enhver borger kræve aktindsigt i dokumenter, der er noteret mellem den private daginstitution og personen selv.

Ifølge Offentlighedslovens § 13 har den private daginstitution notatpligt. Den private daginstitution skal dermed notere og journalisere relevante oplysninger.

Ifølge Offentlighedslovens § 15 skal dokumenter, der modtages eller afsendes fra den private daginstitution, i forbindelse med administrativ sagsbehandling, journaliseres.

Ifølge Offentlighedslovens § 35 og Forvaltningsloven § 27 er den private daginstitution underlagt samme tavshedspligt og samme regler for underretningspligt, som de kommunale og selvejende daginstitutioner.

Hvis man som privat institution får kendskab til, at unge under 18 år, udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, der påvirker deres sundhed eller bringer deres udvikling i fare, har man pligt til at underrette Randers Kommune, jf. Servicelovens § 154.

Tips til journalisering

Færdige filer skal gemmes som PDF-filer. Så vidt som muligt skal alt gemmes som PDF.

Computere samt andre devices skal opbevares forsvarligt.

Lav en overskuelig mappestruktur:

  • Navngiv dokumenterne med sigende titler.
  • Angiv versionsnummer.
  • Journaliser samme dag eller dagen efter.
  • Vejledningssager er ikke nødvendigt at journalisere, men er en god ide.
  • Eksempelvis ved vejledning til forældrene i at søge økonomisk friplads.
  • Undgå forkortelser i navngivningen.
  • Billeder, lydfiler og e-mails skal journaliseres.

Læs mere om journalisering på Datatilsynets hjemmeside.

Spørgsmål til godkendelseskriterierne

Er der spørgsmål til materialet vedrørende godkendelseskriterierne til private daginstitutioner i Randers Kommune, kan de sendes pr. mail til born.og.skole@randers.dk.