Kursuskatalog for Recoveryskolen

Recoveryskolen er for alle, og undervisningen er gratis.

Recovery er den enkeltes aktive proces i skabelsen af et meningsfyldt og tilfredsstillende liv!

Undervisningen henvender sig til alle, der er nysgerrige på recovery. Det er for personer med eller uden psykisk sårbarhed, for fagprofessionelle, studerende, pårørende og for alle andre med personlig eller faglig interesse. Det er ikke nødvendigt at have forudgående kendskab til recovery for at deltage i og få udbytte af kurserne.

Alle kurser er gratis.

Undervisningen afholdes i Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C. Efter tilmelding vil du modtage en mail med informationer om lokalenummer m.m.

Hvis du er forhindret i at komme, beder vi dig hurtigst muligt melde afbud, da vi ofte har venteliste!

Vi glæder os til at se dig!

Helt enkelt betyder recovery "at komme sig" – at få det bedre. At komme videre efter, og leve videre med, følgerne af livsomvæltende omstændigheder såsom psykisk sygdom/sårbarhed, stress, tab, sygemelding, sorg og krise m.m. Recovery drejer sig om livsmestring med afsæt i egne erfaringer og udvikling af iboende ressourcer.

På Recoveryskolen Randers tager vi udgangspunkt i følgende definitioner:

"En dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt formål i ens liv". (William Anthony, Boston University, 1993)

"Recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå". (Mike Slade m.fl., ImRoc, 2008)

Recoverytanken er baseret på fire kerneværdier, som danner grundlag for både den enkeltes recoveryproces og den organisatoriske tilgang til at bedre mulighederne for trivsel og aktiv inddragelse.

Disse værdier bygger på ligeværdighed - det samme gør Recoveryskolen - og det er helt centralt for både skolens formål og opbygning!

Personorientering

Det enkelte menneske først - "... intet menneske kan reduceres til en diagnose, til symptomer eller funktionsnedsættelser, men ethvert menneske må mødes som en unik og særlig person med en livshistorie, konkrete problemer og også forhåbninger og drømme."

Personinvolvering

"Nothing about us without us" – man kan ikke tilrettelægge behandling eller støtte for mennesker. Det enkelte menneskes egne erfaringer og præferencer må inddrages. Dette gælder på individniveau, men også i forhold til planlægning, implementering og evaluering af indsatsen, hvor erfaringsekspertisen anerkendes på linje med professionelle kvalifikationer.

Selvbestemmelse

Handler om valgmuligheder. At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret, som mange mennesker med en psykiatrisk diagnose oplever sættes ud af kraft i deres møde med systemet. Værdien er et opgør med tanken om, at personer "visiteres" til tilbud og idéen om, at mennesker må affinde sig med valget mellem en behandling, de ikke ønsker eller ingenting.

Potentiale for udvikling

Deri ligger håbet om, at alle har mulighed for at vokse og gro, og at ingen skal affinde sig med at være sat ud på et sidespor, kategoriseret som et håbløst tilfælde. Den er et opgør med de, nogle gange velmente, men altid undertrykkende, begrænsende forestillinger og lave forventninger, som mange psykiatribrugere oplever den dag i dag.

Formålet med Recoveryskolen er at tilbyde undervisning, der understøtter den personlige recoveryproces, fremmer forståelse og ligeværd, og endvidere medvirker til at nedbryde stigmatisering af mennesker med psykisk sårbarhed.

Al undervisning bliver udviklet og afholdt af et hold på mindst to undervisere – en fagprofessionel og en peerprofessionel.

Peerunderviseren har selv gennemgået en recoveryproces efter et sygdomsforløb og er nu uddannet til at anvende sine levede erfaringer i undervisningen. (Peer betyder ligestillet. I denne sammenhæng henviser det til peerunderviserens baggrund med psykisk sårbarhed).

I undervisningen sidestilles den faglige viden og de levede erfaringer. Ligeledes sidestilles undervisernes og deltagernes erfaringer. Alle opfordres til at bidrage til det fælles læringsrum med deres egne unikke perspektiver, betragtninger og meninger. Netop samspil og samskabelse er det særlige og helt centrale ved Recoveryskolen. På den måde skabes der rum for ligeværdig erfaringsudveksling og gensidig læring.