Diverse tests

Resultaterne for den seneste samfundsøkonomiske analyse er:

Intern forrentning – pct. Ingen trafikvækst - 2021 Trafikvækst - 2030
Klimabro 14,4 36,5
Østforbindelse 8,1 19,3

For Østforbindelsen er der ikke taget stilling til, hvilke konsekvenser de daglige skibsanløb til den nye Randers Havn vil have for trafikafviklingen på broen.

Mio. kr. Østforbindelsen Klimabroen
Anlægsomkostninger: -920 -462
Anlægsomkostninger -1.171 -588
Restværdi 251 126
Drifts- og vedligeholdelseseffekter: -222 -112
Driftsomkostninger, vejinfrastruktur -222 -112
Brugereffekter: 2.857 2.611
Tidsgevinster, vej (personbiler, varebiler og lastbiler) 3.115 2.348
Tidsgevinst, gods 17 18
Kørselsomkostninger, vej (personbiler, varebiler og lastbiler) -275 244
Eksterne effekter: -71 44
Uheld -50 30
Støj -8 6
Luftforurening -8 4
Klima (CO2) -6 3
Øvrige konsekvenser: 95 15
Afgiftskonsekvenser 54 -62
Arbejdsudbudsforvridning -134 -76
Arbejdsudbudsgevinst 175 153
I alt nettonutidsværdi (NNV) 1.739 2.097

Klimabroen har dog en markant bedre intern forretning og er bl.a. derfor prioriteret først af byrådet.

Intern forrentning – pct. Ingen trafikvækst - 2021 Trafikvækst - 2030
Klimabro 14,4 36,5
Østforbindelse 8,1 19,3

Sammenligner man de to broforbindelses-projekter fremkommer følgende:

Intern forrentning – pct. Ingen trafikvækst - 2021 Trafikvækst - 2030
Klimabro 14,4 36,5
Østforbindelse 8,1 19,3

Udsnit af de samfundsøkonomiske analyser fremgår nedenfor:

Effekt – Mio. kr. Østforbindelse Klimabro
Uheld -50 30
Støj -8 6
Luftforurening -8 4
Klima (Co2) -6 3
Total -71 44

Afrunding betyder totaler afviger.

For at eksemplificere den fejlagtige læsning af tallene viser tabellen nedenfor stigningerne fra 2019 til et scenarie i 2030 med en Østforbindelse på en række strækninger.

Strækning

2019 - Basis

2030 med Østforbindelse

% stigning 2019 - 2030 med Østforbindelse

Østforbindelse

0

12.000

 

Klimabro

0

-

 

Randersbro

37.800

41.900

10,85

Havnegade

23.250

23.400

0,65

Tørvebryggen

18.700

22.400

19,79

Østervangsvej

12.350

10.300

-16,60

Hadsundvej

13.850

12.050

-13,00

Udbyhøjvej vest for Fjordgade

7.700

8.300

7,79

Udbyhøjvej øst for Fjordgade

6.800

8.500

25,00

Tjærbyvej

1.100

1.250

13,64

Tjærbyvej øst for Nyholmsvej

1.750

2.100

20,00

Drb. Boulevard

6.400

6.900

7,81

Toldbodgade vest for Fjordgade

5.850

7.350

25,64

Nørre Boulevard øst for Nørrebrogade

8.800

9.500

7,95

Rådmands Boulevard

8.550

9.350

9,36

Mariagervej syd for Boulevarderne

11.500

12.800

11,30

Mariagervej nord for Boulevarderne

12.100

13.350

10,33

Ringboulevard Hadsund/Mariagervej

7.850

7.550

-3,82

Ringboulevard Mariager/Hobrovej

4.250

3.950

-7,06

Hobrovej syd for Boulevarderne

6.100

7.300

19,67

Hobrovej nord for Boulevarderne

7.550

8.800

16,56

Markedsgade

3.950

5.100

29,11

Dragonvej

6.250

9.250

48,00

Grenåvej vest for Kristrup Engvej

12.550

9.200

-26,69

Grenåvej vest for Clausholmvej

12.300

9.550

-22,36

Grenåvej øst for Clausholmvej

8.350

5.250

-37,13

Grenåvej øst for Hammelvej

16.200

13.200

-18,52

Clausholmvej syd for Kristrupvej

5.350

6.900

28,97

Clausholmvej syd for Hammelvej

5.650

8.100

43,36

Hammelvej

7.750

7.900

1,94

Århusvej nord for Bøsbrovej

28.800

36.250

25,87

Århusvej syd for Bøsbrovej

23.000

28.850

25,43

Århusvej nord for Vennelystvej

23.000

28.850

25,43

Århusvej syd for Hammelvej

19.500

25.700

31,79

Bøsbrovej

7.200

9.600

33,33

Romalt Boulevard

2.950

2.800

-5,08

Kristrupvej

3.000

3.750

25,00

E45 mellem Hammelvej og Århusvej

41.100

53.500

30,17

Engboulevarden

1.200

1.800

50,00

Vennelystvej

1.250

1.450

16,00

R. Hougårds Vej

1.300

1.650

26,92

Valdemarsvej, vest for R. Hougårds Vej

1.400

1.950

39,29

Valdemarsvej, øst for R. Hougårds Vej

2.050

2.800

36,59

Udbyhøjvej ved Torupdalsvej

5.900

9.200

55,93

Viborgvej vest for Vestervold

14.450

17.800

23,18

Parkboulevarden

6.000

6.900

15,00

Paderup Boulevard

7.100

8.200

15,49

Merkurvej

3.900

4.750

21,79

Der er også indsat tal for Østforbindelsen. De fx viser en aflastning af Randers Bro, men at aflastningen er af så lille omfang, at trafikken på Randers Bro i 2030 vil være større end i 2019. De eksisterende kødannelser og dårlig fremkommelig vil fortsætte. Østforbindelsen løser derfor ikke den centrale udfordring i Randers. Nemlig trafikken på Randers Bro.

Strækning

2019 - Basis

2030 - Basis

2030 med Klimabro

2030 med Østforbindelse

Forskel 2030 basis og 2030 Klimabro

Forskel 2030 basis og 2030 Østforbindelse

Østforbindelse

0

0

-

12.000

-

12.000

Klimabro

0

0

24.000

-

24.000

-

Randersbro

37.800

51.350

29.150

41.900

-22.200

-9.450

Havnegade

23.250

30.150

12.250

23.400

-17.900

-6.750

Tørvebryggen

18.700

25.100

21.200

22.400

-3.900

-2.700

Østervangsvej

12.350

14.000

13.200

10.300

-800

-3.700

Hadsundvej

13.850

15.550

17.950

12.050

2.400

-3.500

Udbyhøjvej vest for Fjordgade

7.700

9.300

9.200

8.300

-100

-1.000

Udbyhøjvej øst for Fjordgade

6.800

9.600

10.400

8.500

800

-1.100

Tjærbyvej

1.100

2.100

1.950

1.250

-150

-850

Tjærbyvej øst for Nyholmsvej

1.750

3.300

3.300

2.100

0

-1.200

Drb. Boulevard

6.400

7.200

11.350

6.900

4.150

-300

Toldbodgade vest for Fjordgade

5.850

9.650

6.000

7.350

-3.650

-2.300

Nørre Boulevard øst for Nørrebrogade

8.800

10.300

9.850

9.500

-450

-800

Rådmands Boulevard

8.550

10.250

9.800

9.350

-450

-900

Mariagervej syd for Boulevarderne

11.500

14.100

13.200

12.800

-900

-1.300

Mariagervej nord for Boulevarderne

12.100

14.650

14.200

13.350

-450

-1.300

Ringboulevard Hadsund/Mariagervej

7.850

9.550

9.200

7.550

-350

-2.000

Ringboulevard Mariager/Hobrovej

4.250

5.250

4.500

3.950

-750

-1.300

Hobrovej syd for Boulevarderne

6.100

7.400

8.150

7.300

750

-100

Hobrovej nord for Boulevarderne

7.550

9.350

10.150

8.800

800

-550

Markedsgade

3.950

4.950

7.850

5.100

2.900

150

Dragonvej

6.250

9.150

11.900

9.250

2.750

100

Grenåvej vest for Kristrup Engvej

12.550

15.250

7.450

9.200

-7.800

-6.050

Grenåvej vest for Clausholmvej

12.300

15.200

6.300

9.550

-8.900

-5.650

Grenåvej øst for Clausholmvej

8.350

10.350

16.250

5.250

5.900

-5.100

Grenåvej øst for Hammelvej

16.200

18.850

19.900

13.200

1.050

-5.650

Clausholmvej syd for Kristrupvej

5.350

6.800

9.050

6.900

2.250

100

Clausholmvej syd for Hammelvej

5.650

8.150

9.950

8.100

1.800

-50

Hammelvej

7.750

9.300

10.400

7.900

1.100

-1.400

Århusvej nord for Bøsbrovej

28.800

39.600

29.250

36.250

-10.350

-3.350

Århusvej syd for Bøsbrovej

23.000

31.350

24.350

28.850

-7.000

-2.500

Århusvej nord for Vennelystvej

23.000

31.350

24.350

28.850

-7.000

-2.500

Århusvej syd for Hammelvej

19.500

26.400

24.700

25.700

-1.700

-700

Bøsbrovej

7.200

9.850

8.850

9.600

-1.000

-250

Romalt Boulevard

2.950

3.550

4.450

2.800

900

-750

Kristrupvej

3.000

4.000

3.700

3.750

-300

-250

E45 mellem Hammelvej og Århusvej

41.100

55.150

53.450

53.500

-1.700

-1.650

Engboulevarden

1.200

1.600

4.150

1.800

2.550

200

Vennelystvej

1.250

1.350

2.250

1.450

900

100

R. Hougårds Vej

1.300

1.550

2.100

1.650

550

100

Valdemarsvej, vest for R. Hougårds Vej

1.400

1.950

3.500

1.950

1.550

0

Valdemarsvej, øst for R. Hougårds Vej

2.050

2.700

5.050

2.800

2.350

100

Udbyhøjvej ved Torupdalsvej

5.900

7.050

7.350

9.200

300

2.150

Viborgvej vest for Vestervold

14.450

18.150

17.850

17.800

-300

-350

Parkboulevarden

6.000

7.350

6.400

6.900

-950

-450

Paderup Boulevard

7.100

8.700

7.950

8.200

-750

-500

Merkurvej

3.900

4.900

4.350

4.750

-550