Uddannelsesplan for 2. praktik

I 2. praktikperiode arbejdes der med området "relation og kommunikation".

Område

Relation og kommunikation. Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål

Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Videns- og færdighedsmål

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale
 2. professionsetik og pædagogiske værdier
 3. konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd
 4. bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner
 2. analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber
 3. vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder
 4. tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv

Læring gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledning

Videns- og færdighedsmål 1

Vi arbejder med individuelle tilgange til den enkelte borger, hvilket er med til at lære, hvordan man professionlet kommunikerer med meget forskellige mennesker. Gennem denne tilgang opstår den professionelle relation til et andet menneske. Vi er meget opmærksomme på, at borgerne ofte har forskellige relationer til de forskellige medarbejdere, og hvad det kan betyde i forhold til det daglige motivations- og mestringsarbejde.

Videns- og færdighedsmål 2

Særligt i vejledningen er etik, magt og ligeværd i spil ud fra den studerendes oplevelser og iagttagelser. På vores gruppemøde taler vi ofte om, hvilke etiske dilemmaer vi som medarbejdere står i.

Videns- og færdighedsmål 3

Vi er meget opmærksomme på, at konflikter kan opleves forskelligt fra person til person. Netop derfor bruger vi tid i vores dagligdag og på vores gruppemøde på at tale om konflikter, både borgere imellem og mellem borgere og medarbejdere. Vi taler om, hvordan det kan løses, undgås og forebygges.

Videns- og færdighedsmål 4

Særligt i forbindelse med borgernes individuelle handleplan er der mulighed for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter, mål m.m.

Relevant litteratur

Randers kommunes handicapplan, findes på kommunens hjemmeside

Mennesket i hjernen af Kjeld Fredens

Hjerne på begynder stadiet af Sussanne Freldtofte og Vigo Petersen

Evaluering

Den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden. Sidste vejledningsgang inden statusmødet gennemgås følgende:

 • Vi gennemgår videns- og færdighedsmålene. Hvor langt er den studerende?
 • Hvordan oplever den studerende at være faldet til/trives i sin praktik?
 • Hvad er den studerende optaget af?
 • Hvad er eller har været svært i praktikken?
 • Hvilken kompetence udvikling er der sket, og hvordan er den opstået? (Refleksion over egen praksis)
 • Hvad oplever den studerende at være særlig god til? (Hvad lykkedes rigtig godt og hvorfor)
 • Hvad skal der arbejdes videre med den sidste del af praktikken?

Organisering af vejledning

Det aftales med den studerende, hvad indholdet af vejledningen skal omhandle. Det kommer bl.a. an på, hvilke erfaringer og viden den studerende har om området, og om der er noget, der har den studerendes særlige interesse.

Vejledningen er planlagt hver torsdag af 1 1/2 times varrighed. Den studerende laver en dagsorden, som sendes til vejlederen senest to dage inden næste vejledning.

Det forventes, at den studerende løbende skriver i sin arbejdsportfolio og tager referat af hver vejledning. Portfolioen vil være med til at danne grundlag for indholdet af hver vejledning.

Særlige forventninger til den studerendes forudsætninger

Den studerende kan arbejde alene.

Den studerende kan indgå i personlig pleje, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Den studerende har kørekort og vil køre bofællesskabets bus (kræver almindeligt kørekort B).

Det er ønskeligt, at den studerende har mulighed for at bruge egen bil i arbejdstiden, da vi arbejder på forskellige matrikler. Der betales kørepenge efter statens gældende takst.

Den studerendes arbejdsplan

Arbejdsplanen udleveres en måned før praktikkens opstart.

Kontakt til uddannelsesinstitution

Hvis der opstår bekymring fra praktikstedets side, tager vejleder en samtale med den studerende. Sammen laves der aftale om, hvad der fremadrettet skal ske. Evt. skal leder af praktikstedet eller praktikvejlederen fra VIA kontaktes.

Hvis den studerende har bekymringer i forhold til praktiksted, forventes det, at det drøftes med vejleder, og at den studerende og vejleder sammen laver en aftale for, hvad der skal ske. Evt. skal leder af praktikstedet eller praktikvejlederen fra VIA kontaktes.